กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 pariyapon

นางปริญาภรณ์  แรงรอบ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
โทร. 083-1486915

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 watcharapon นางสาววัชราภรณ์  เตรียมมหาเกษม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 089-9423653
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 jutha นางสาวจุฑาสินี  ศรีมานะศักดิ์
นิติกร
โทร. 086-5469744
E-mail :
 sukunya1 นางสาวสุกัญญา  ตัวดี
นักวิชาการสหกรณ์
โทร. 085-4610255
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.