กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

prayoon นายประยูร  จาุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 061-3713687
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
piraya

นางภิรญา  แฝงเพชร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 081-9657105
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

yutthasat นายยุทธศาสตร์  ยะไว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 093-3202838
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Treepradub นางสาวตรีประดับ  จันทรเสนา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 081-1466516
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
napatchon นางสาวณภัทรชล  กิมานุวัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 081-4423969
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
urai

นางสาวอุไร  นิลแสง
นักวิชาการสหกรณ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการธนาคาร)
โทร. 098-2728981

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">