กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

pawinee

นางสาวภาวินี  ตุวยานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
โทร. 081-7399439
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thananya4

นางสาวธนัญญา  แทนพลกรัง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 083-3442545
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

panissara นางสาวปาณิสรา  ยะพลหา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. 081-0591707
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
chattawan นางฉัตรตะวัน  อันทะนัย 
นักวิชาการสหกรณ์ 
โทร. 093- 5684165
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
wanidapan นางวนิดา  พันโน
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 087-2283504
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pattamapon นางสาวปัทมาพร  แซ่เฮง
นักวิชาการสหกรณ์
โทร 065-2656194
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.