กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
(อำเภอเมืองนครพนม โพนสวรรค์ นาหว้า)

pawadee2

 

นางสาวภาวดี  เจริญไทย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
โทร. 093-5368999
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jittra นางจิตรา  จำนงค์นอก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร 087-2279119
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
wittaya

นายวิทยา  เครือเขื่อนเพชร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 090-9536539
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


thadathip นางสาวธดาทิพย์  เชื้อดวงผูย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร 094-647668,0651034535
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
bunyat

นายบัญญัติ  ใยสิงห์สอน
พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
โทร. 086-8510109    

 

 

จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ มีทั้งสิ้น  44 แห่ง

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  ที่

 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ แนะนำ ส่งเสริม

 

1 นางสาวภาวดี  เจริญไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม  จำกัด
      2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จำกัด
      3 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  จำกัด
      4 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทบ.210  จำกัด
      5 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.3 พัน 3  จำกัด
      6 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.นครพนม  จำกัด
      7 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จำกัด
      8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  จำกัด
      9 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครพนม  จำกัด
      10 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม  จำกัด
      11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม  จำกัด
      12 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม  จำกัด
         
2 นางจิตรา  จำนงค์นอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลคำเตย  จำกัด
      2 สหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงนครพนม  จำกัด
      3 สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนบ้านนาจอก  จำกัด
      4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง  จำกัด
      5 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนม  จำกัด
      6 สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนางัว  จำกัด
      7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจชาวอำเภอนาหว้า  จำกัด
      8  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่าพัฒนา
      9 กลุ่มเกษตรกรทำนานางัวพัฒนา
      10 กลุ่มเกษตรกรทำนานาคูณใหญ่
      11 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนางัว
         
3 นายวิทยา  เครือเขื่อนเพชร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองจันทร์  จำกัด  
      2 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนสวรรค์  จำกัด
      3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว  จำกัด  
      4 สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์  จำกัด
      5 สหกรณ์เดินรถนครพนม  จำกัด  
      6 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสวรรค์
      กลุ่มเกษตรกรทำนานาขมิ้น 
      8 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านค้อ
      9 กลุ่มเกษตรกรทำนานาหัวบ่อ
      10 กลุ่มเกษตรกรสวนยางบ้านหนองดู่
      11 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านค้อ
         
4 นางสาวธดาทิพย์  เชื้อดวงผูย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนาด  จำกัด
      2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงขวาง  จำกัด
      3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม  จำกัด
      4 สหกรณ์ถาวรพัฒนานครพนม  จำกัด
      5 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ศรีโคตรบูรณ์  จำกัด
      6  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โพธิ์ตาก
      7 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ตาก
      8 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโพธิ์ตาก
      9 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองญาติ
      10 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจพัฒนา