banner k3

nikhom

นายนิคม  เข็มปัญญา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
โทร. 063-6846123
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pornsuk

 

นาายพรศักดิ์  ลาดเหลา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร. 085-5351872
E-mail :

 

 

apisara นางอภิศรา  ยะสะกะ
นักวิชาการสหกรณ์
โทร. 091-8635058
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
chantana นางสาวฉันทนา  วัตตะโส
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทร. 091-3696790
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ที่ ชื่อ -     ตำแหน่ง หน้าที่ราชการที่มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
1

นายนิคม เข็มปัญญา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแล อำเภอธาตุพนม

 1. สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด
 2. สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด
 4. สหกรณ์การเกษตรแสนพันพัฒนา จำกัด
 5. สหกรณ์การเกษตรธาตุน้อยศรีบุญเรือง จำกัด
 6. สหกรณ์ชุมชนเกษตรอินทรีย์นครพนม จำกัด
 7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อนท่า จำกัด
 8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อนทุ่ง จำกัด
 9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา จำกัด
 10. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลาง จำกัด
 11. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม จำกัด
 12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งโพธิ์ จำกัด

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบดูแล

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ
 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนม
 3. กลุ่มเกษตรกรทำนานาหนาด
 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาฝั่งแดง
 5. กลุ่มเกษตรกรทำนากุดฉิม
 6. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนแพง
 7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่อุ่มเหม้า
 8. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า

2

นายพรศักดิ์ ลาดเหลา

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแล อำเภอเรณูนคร

 1. สหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จำกัด
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด
 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกหินแฮ่ จำกัด
 5. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจเรณูนคร จำกัด
 6. สหกรณ์การเกษตรนาขามพัฒนา จำกัด

  7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว-หนองกุง  

   จำกัด

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบดูแล

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองย่างชิ้น
 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาดี
 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง
 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาเรณู
 5. กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหินแฮ่
 6. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าลาด
 7. กลุ่มเกษตรกรทำนานาขาม
 8. กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม
 9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นางาม
3

นางอภิศรา   ยะสะกะ

นักวิชาการสหกรณ์

สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแล อำเภอธาตุพนม

 1. สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด
 2. สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด
 4. สหกรณ์การเกษตรแสนพันพัฒนา จำกัด
 5. สหกรณ์การเกษตรธาตุน้อยศรีบุญเรือง จำกัด
 6. สหกรณ์ชุมชนเกษตรอินทรีย์นครพนม จำกัด
 7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อนท่า จำกัด
 8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อนทุ่ง จำกัด
 9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา จำกัด
 10. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลาง จำกัด
 11. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม จำกัด
 12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งโพธิ์ จำกัด

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบดูแล

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ
 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนม
 3. กลุ่มเกษตรกรทำนานาหนาด
 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาฝั่งแดง
 5. กลุ่มเกษตรกรทำนากุดฉิม
 6. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนแพง
 7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่อุ่มเหม้า
 8. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุ่มเหม้า
4

นางสาวฉันทนา   วัตตะโส

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแล อำเภอเรณูนคร

 1. สหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จำกัด
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด
 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกหินแฮ่ จำกัด
 5. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจเรณูนคร จำกัด
 6. สหกรณ์การเกษตรนาขามพัฒนา จำกัด

  7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว-หนองกุง  

   จำกัด

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบดูแล

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองย่างชิ้น
 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาดี
 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง
 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาเรณู
 5. กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหินแฮ่
 6. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าลาด
 7. กลุ่มเกษตรกรทำนานาขาม
 8. กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม
 9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นางาม