แผนงาน  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่      เจ้าภาพหลัก                  แผนงาน                    ผลิตผล      โครงการ

Action plan

1 กองแผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
แผนงานยุทธศาสตร์
2 กองพระราชดำริ เสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน รายละเอียด
3       สงเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตชด. รายละเอียด
 4       ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง รายละเอียด
 5       ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
6       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
7.       โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน รายละเอียด
8.       การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
9.       กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รายละเอียด