แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่      เจ้าภาพหลัก                  แผนงาน                    ผลิตผล                 โครงการ

Action plan

1 กองแผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด