แผนงาน  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่      เจ้าภาพหลัก                  แผนงาน                    ผลิตผล      โครงการ

Action plan

1 กองแผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
2 กพก. พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 รายละเอียด
แผนงานบูรณาการ
 3   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  ส่งเสริมและพัฒนาภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน  รายละเอียด
แผนงานยุทธศาสตร์
4 กองพระราชดำริ เสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน รายละเอียด
5       สงเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตชด. รายละเอียด
6       ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง รายละเอียด
7       ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
8       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
9       การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
10       กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รายละเอียด