ลำดับที่      เจ้าภาพหลัก                  แผนงาน                    ผลิตผล      โครงการ

Action plan

1 กองแผนงาน แผนงานบุคลากร รายการค่าใช้จ่ายบุคล่กรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด
2  กองแผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (CPS)  รายละเอียด
3   แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  - ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
4 กองประสานพระราชดำริ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน รายละเอียด
        ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน  ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
        ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายละเอียด
        คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด
        ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
5 กพก. แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร รายละเอียด
6. กพก. แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน กิจกรรมหลักที่ 1: เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเกบ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
        กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ รายละเอียด
        กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรองรับนโยบายกระทรวงระบบตลาดนำการผลิต รายละเอียด