แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ลำดับที่      เจ้าภาพหลัก                  แผนงาน                    ผลิตผล                 โครงการ       กิจกรรม

Action plan

1 กองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพนักงานปี62 (จังหวัด1)(17)  รายละเอียด
2 กองแผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

19.นครพนม(4).pdf

 รายละเอียด
            ชำระบัญชี
รายละเอียด
            กำกับ ตรวจสอบ  รายละเอียด 
3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แหล่งเงินทุน - นครพนม.pdf  รายละเอียด
4 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

คทช 2562.pdf  รายละเอียด
5 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

(เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

Planนครพนม.  รายละเอียด
6 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มเกษตรกร 62)

19.นครพนม.pdf  รายละเอียด
7 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ 19.นครพนม.pdf  รายละเอียด
8 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer) พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 19.จังหวัดนครพนม.pdf รายละเอียด
9 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 19.นครพนม.pdf  รายละเอียด
10 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 19.นครพนม.pdf รายละเอียด
11 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการธนาคารสินค้าเกษตร สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ Binder1(14).pdf  รายละเอียด
12 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 10.นครพนม.pdf  รายละเอียด
13 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นครพนม.pdf  รายละเอียด
14 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (7 มิ.ย.) 19.นครพนม(3).pdf  รายละเอียด
15 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำริ(65).pdf    ตชด.    รายละเอียด
 เพียงหลวง    รายละเอียด

 พระราชดำริ รายละเอียด

 คลินิค     รายละเอียด
16 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานบูรณาการ การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร () เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ   รายละเอียด