แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 แผนงาน  ผลผลิต/โครงการ  กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

 แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ  
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  
            1. กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 รายละเอียด

              แผนงานพื้นฐานด้านการไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื้อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน       
              ผลผลิต/โครงการ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ  

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 
กิจกรรมรอง :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด 
      แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื้อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                   กิจกรรมรอง :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   (คอมพิวเตอร์)  รายละเอียด
                   ผลผลิต/โครงการ :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ  
                   กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
              กิจกรรมรอง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด 
                กิจกรรมรอง : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายละเอียด
งาน/โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด
กิจกรรมหลัก : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                กิจกรรมรอง : การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
                กิจกรรมรอง : การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย  
                โครงการ ขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
                กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ DPS  
งาน/โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รายละเอียด
แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจิรญเติบโตจากภายใน  
               โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น   รายละเอียด
             งาน/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ (ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  รายละเอียด 
               โครงการการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  รายละเอียด
               โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์แลุกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง  
               กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  12 ศูนย์ รายละเอียด 
               กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 5 ศูนย์  รายละเอียด 
               กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รายละเอียด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร รายละเอียด 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน  
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ  
               โครงการ : สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  รายละเอียด
               โครงการ : พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงให้มีประสิทธิภาพ รายละเอี
               โครงการ : ยกระดับชั้นสหกรณ์ รายละเอียด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
โครงการ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้าง ความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร รายละเอียด 
โครงการ : ระบบธนาคารสินค้าเกษตร  
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ รายละเอียด 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายละเอียด 
โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ รายละเอียด
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชายแดน  
              โครงการ : บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  รายละเอียด
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร  
              โครงการ : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร  รายละเอียด
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม  
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร  
              โครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร  รายละเอียด
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน  
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
              กิจกรรมรอง : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ  
              โครงการ : สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 รายละเอียด

              โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

รายละเอียด
              โครงการ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด