แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 แผนงาน  ผลผลิต/โครงการ  กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

 แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสริม
 รายการ  บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
            1. กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 รายละเอียด

               แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       
                 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 

กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
            2.  กิจกรรมรอง  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

รายละเอียด

กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
                 -  กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง           
-  กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
             3.  กิจกรรมรอง  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ  CPS 
                   3.1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และตรวจการสหกรณ์

 รายละเอียด

                   3.2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น

 รายละเอียด

                   3.3. ส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 รายละเอียด 

                   3.4. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก

รายละเอียด 

            4.  กิจกรรมรอง  กำกับ  ดูแล  คุ้มครองระบบสหกรณ์ 

รายละเอียด

            5.  เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

รายละเอียด

            6.  พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
                 1. โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้เกษตรมันสำปะหลัง

รายละเอียด 

                 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยืน

รายละเอียด 

                 3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมชนสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด 

รายละเอียด 

            7.  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( 4 ศูนย์ของสหกรณ์)

รายละเอียด

            8. คณะกรรมการกลาง  20  มกราคม  2560  รายละเอียด
            9. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร [พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก]  รายละเอียด
            10. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร [พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า]  รายละเอียด
            11. การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียด

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda) 

 แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมหลัก  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            8. กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
              1.  โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 รายละเอียด

              2. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รายละเอียด

           3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รายละเอียด 

              4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รายละเอียด 

               5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด 

               6. โครงการทฤษฏีใหม่  รายละเอียด 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 กิจกรรมหลัก  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
            9.  กิจกรรมรอง  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้าเกษตร

รายละเอียด

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
            10.  กิจกรรมรอง  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ( 12 ศูนย์)

รายละเอียด

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร 
            -  กิจกรรมรอง  ธนาคารสินค้าเกษตร 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
            11. กิจกรรมรอง  พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
                  1. โครงการยกระดับชั้น

รายละเอียด

           12. โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   (รายละเอียดเดิม)

รายละเอียด 

                 1. โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร

รายละเอียด 

           13. พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ รายละเอียด 
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

            14.  กิจกรรมรอง  ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง       

(ยกเลิก คืนกรมฯ)

รายละเอียด

แผนงานบูรณาการ  

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก  พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
           13.  พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

รายละเอียด

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
            1. พัฒนาสหกรณ์ขายแดน
             14. กิจกรรมรอง  พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 รายละเอียด

แผนงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. งบลงทุน                       รายละเอียด
2. งบดำเนินงาน รายละเอียด


 รายงานผลการดำเนินการโครงการงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560