stuc 63

อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สหกรณ์จังหวัดนครพนม 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 3 7
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4   -  1
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3   -  3
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2   -  4
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3   -  2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 4 2  -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 4 1 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2 - 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 3 - 1
รวมอัตรากำลังครองปัจจุบัน 28 6 22
อัตราว่าง 1
จ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา
1. พนักงานทำความสะอาด    3 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์          7 อัตรา
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย                         2 อัตรา