วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ 

"สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข

พันธกิจ

1.       สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.       สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ

3.       สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรมตามความต้องการของลูกค้า

4.       สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

5.       พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และ ช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น

6.       พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในมีความเข้มแข็งรวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7.       สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆภายใต้กรอบของกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์

1.       เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.       เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.       สนับสนุนเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

4.       เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

5.       เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้

6.       ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

7.       สร้างแนวคิดใหม่ และความเข้มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์

8.       พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ

9.       ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน

10.   สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

11.   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Green and happiness Society)

คือ - คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ - รู้เท่าทันโลก - ครอบครัวอบอุ่น - ชุมชนเข้มแข็ง - สังคมสันติสุข - เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม - สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

      - อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล - ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี