คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

 

  คำถาม : การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์มีวิธีการดำเนินการอย่างไร
  คำตอบ :  
การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2547 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และผู้ขอจัดตั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ 6 ขั้นตอน ตามคู่มือการจัดตั้งสหกรณ์โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://web.cpd.go.th/nakhonphanom/index.php/116-cooperative/110-guide และสามารถสอบถามข้อมูลการจัดตั้งสหกรณ์โดยตรงได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ที่อยู่ เลขที่ 62 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0 4251 1228  
คำถาม : สหกรณ์จะนำทุนสำรองมาให้สมาชิกกู้ยืม หรือนำไปฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่ หากไม่สามารถกระทำได้ จะเก็บรักษาทุนสำรองอย่างไร
 

 คำตอบ :
            ทุนสำรองถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนสหกรณ์ มีที่มาตามมาตร 60 วรรคแรก คือ จากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และมีที่มาตามมาตรา 49 คือ มาจากการรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ถ้าการยกให้นี้มิได้กำหนดเจตนาให้ใช้เพื่อการใดก็ให้สหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
             มาตรา 61 บัญญัติว่า ทุนสำรองของสหกรณ์จะถอนจากบัญชีทุนสำรองได้ก็เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่กรณีแยกสหกรณ์เท่านั้น ทุนสำรองของสหกรณ์จึงเป็นทุนส่วนรวมที่มีความมั่นคง และเป็นเครื่องถ่วงดุลที่มีความสำคัญสำหรับทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิก ซึ่งทุนสำรองจะต้องคงยอดไว้และเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์หรือจากการรับจากการยกให้ของทางราชการหรือบุคคลอื่นใด สหกรณ์จึงไม่อาจนำทุนสำรองไปดำเนินการอย่างใดได้ และควรฝากไว้กับธนาคารทั้งจำนวน (หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กษ 1101/2415 ลว. 16 ต.ค. 2549 ภาคผนวกที่ 25 หน้า 108)
คำถาม : หากจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรแล้ว จะสามารถกู้เงินจากแหล่งใดเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
คำตอบ : สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมถึงสถาบันการเงินอื่นได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอกู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้โดยตรงจาก   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ หรือติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ที่อยู่ เลขที่ 62 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0 4251 1228