แบบฟอร์มดาวโหลด

 
ที่ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม page word 
2 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน page word 
3 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน page word 
4 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน page word 
5 แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร page word
6 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  page word 
7 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (แบบ 4230)   page word  
8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร pdficon
9 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   file extension pdf   
10 ใบมอบฉันทะ page word 
11 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน page word
12 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร  page word 
13 แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา  page word 
14

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

page word

 

คำขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

                                                                                                            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

                                                                                                            ถ.อภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง

                                                                                                            จ.นครพนม  48000

วันที่.....20.....เดือน..กันยายน...พ.ศ. …2562....

เรื่อง   ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

เรียน   สหกรณ์จังหวัดนครพนม

            ข้าพเจ้า   นายสันติ   ศรขรรค์                      ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                            

มีความประสงค์ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการเพื่อไปราชการที่      วัดกัณฑิศรีวราราม ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม            ราชการที่ปฏิบัติ    ตรียมสถานที่โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย   ผู้ร่วมไปราชการ 9 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.ณเพชรดา  สายแก้ว 2. นางปาริชาติ ธัมมา 3. น.ส.ภัทราพร  ภาจันทร์คู 4. น.ส.สิตาทิพย์  ไตรยราชน์ 5.นายผจญ  พันโน 6. นายสุบิน  ลวงไชย 7. นายศราวุธ  แทนพลกรัง 8. นางเพชรรัตน์  ศรีชม  9. น.ส.พัชรพร  คำสาย                                                                                           

ตั้งแต่วันที่   22   เดือน    กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่   22  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562      

เวลา  17.00 น.  จำนวน   1  วัน   โดยจำเป็นต้องพักค้างคืนในวันที่   -   เดือน        พ.ศ.                            ถึงวันที่        .    

เดือน       พ.ศ.       รวมพักค้างคืน             คืน

            อนึ่ง ในการไปราชการครั้งนี้ข้าพเจ้าขอใช้รถยนต์ราชการ (เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติราชการ) หมายเลขทะเบียน            นข 2021                      ซึ่งเป็นประเภท

                        oรถยนต์แบบ 2 ประตู                            oรถยนต์แบบ 4 ประตู                oรถตู้

                        oรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 ประตู         oรถยนต์แบบ 2 ประตูแคบ         

โดยมอบให้         นายพีระเชษฐ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม                                                ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์

ได้นำรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน                                   ออกจากสำนักงาน                                              

เมื่อวันที่      เดือน        พ.ศ.            เวลา                  น.

และได้นำรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน                             กลับมาจอดที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่               เดือน                            พ.ศ. 2562

             

ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต          ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

       (                                         )                                  (                                         )

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน

เรียน  สหกรณ์จังหวัดนครพนม

          ในการขออนุญาตใช้รถ oเป็น / o  ไม่เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก .........................................

....................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจสอบ

 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้รถยนต์ประเภท                       

หมายเลขทะเบียน                                    และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้                                                         

                                                                       

 (ลงชื่อ)                                    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 

รับทราบ

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต

วันที่..............เดือน......................พ.ศ......................

 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการ

            o  อนุญาต

            o  ไม่อนุญาต เพราะ............................................

                        (ลงชื่อ)...............................................