KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

 bullet green การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์
 bullet green กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
 bullet green การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2560

  bullet greenองค์ความรู้เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม

 KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  1. การบริหารงานพัสดุ
  2. การแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมสหกรณ์
  3. แนวทางการบริหารจัดการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว

 KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1. การบังคับคดี
  2. การแก้ไขข้อบกพร่อง
  3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม

KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

KM ปี 2557 รายงานจังหวัด
1.รายงานผล(ตามแบบ)
2.นำเสนอเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
3.องค์ความรู้เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105"