แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ