สารสนเทศกลุ่มอาชีพในจังหวัดนครพนม

 1. จำนวนกลุ่มอาชีพ และจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ
  จำนวนกลุ่มอาชีพแแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 2.ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มอาชีพได้รับรองมาตรฐาน
 ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 กราฟข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์