จำนวนกลุ่มอาชีพ และจำนวนสมาชิก จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

            pencil  ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    

         pencil  ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  

         pencil  กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

         pencil  กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์