จากฐานข้อมูลระบบ Profile กลุ่มอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

         thumbs up  จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

            thumbs up  กราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์