สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม  

 1. จำนวนสหกรณ์ และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 
  จำนวนสหกรณ์ และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แบ่งตามประเภทของสหกรณ์
 2.ทำเนียบสหกรณ์
 ทำเนียบสหกรณ์
 3. หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
 ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์
 ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อ
 4. ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
 การประกอบธุรกิจแต่ละด้านของสหกรณ์
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก
 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
6.สินค้าและบริการหลัก
 ข้อมูลสินค้าและบริการของสหกรณ์
7. สถานะภาพทางการเงิน
ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์
8. อุปกรณ์ตลาด
ข้อมูลอุปกรณ์ตลาดของสหกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์ตลาดของสหกรณ์แยกตามแหล่งเงินทุน
9.ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดนครพนม