จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกในจังหวัดนครพนม

จำนวนสหกรณ์และสมาชิก ข้อมูลระบบ Profile สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

         icon emotion love  จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์      

       icon emotion love  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์

         icon emotion love  กราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ 

         icon emotion love  กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์