อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ จังหวัดนครพนม 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

    star  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด

    star  กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน

    star  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน

    starกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

    star  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด

    star  กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน

    star  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน

    starกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน

 

 

 

*************************************