หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

   shevron flashหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์

   shevron flashจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

  shevron flash กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

    shevron flashจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์

    shevron flashกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

   shevron flashหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์

   shevron flashจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

  shevron flash กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

    shevron flashจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์

    shevron flashกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์

 

 

****************************