สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนม

 
 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกร และจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
 2.ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
 3. หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ระบุเป็นรายข้อ
 4. ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท
 การประกอบธุรกิจแต่ละด้านของกลุ่มเกษตรกร
5. สินค้าและบริการหลัก
 สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร
6. สถานะภาพทางการเงิน
 ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร