จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกในจังหวัดนครพนม

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกรข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

           ball  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร      

         ball  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

            ball  กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

            ball  กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ข้อมูลระบบ Profile กลุ่มเกษตรกรข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

           ball  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร      

         ball  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

            ball  กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

            ball  กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

 

******************************