หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

   shevron flash  หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

  shevron flash  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

   shevron flash  จำนวนกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ

    shevron flash  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

    shevron flash  กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

   shevron flash  หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

   shevron flash  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

   shevron flash  จำนวนกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ

    shevron flash  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

    shevron flash  กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ

 

**************************************