สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครพนม   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

    star ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

    star ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

 

*************************************