สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครพนม 


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

    star ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

    star ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

   

 

*************************************