ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

                           ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้                     ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2561

ที่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ตรวจการ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์โทรสาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด นายวีระ บุญประสงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
6 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด   นายวีระ บุญประสงค์
7 สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
8 สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี จำกัด นายวีระ บุญประสงค์
10 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
12 สหกรณ์เคหสถานชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
13 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรณชัย จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
14 สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
16 สหกรณ์การเช่าที่ดินเก้าเลี้ยว จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
17 สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด นายวรวิชญ์ ตรีทศ
18 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล จำกัด นางเปรมปรีดา ประทีปแสง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
19 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ จำกัด นางเปรมปรีดา ประทีปแสง
20 สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ จำกัด นางเปรมปรีดา ประทีปแสง
21 สหกรณ์ขนส่งทางบก จำกัด นางเปรมปรีดา ประทีปแสง
22 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จำกัด น.ส.วันเพ็ญ เขตวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด น.ส.วันเพ็ญ เขตวิทย์
24 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำกัด น.ส.อาภาพร จุ้มเขียว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  056 221 059
25 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ จำกัด น.ส.อาภาพร จุ้มเขียว
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
26 สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
27 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
28 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
29 สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
30 สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
31 สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ำบ้านบางไซ จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
32 สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด นายอาทิตย์ หอมเย็น
33 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด นางสิรภัทร ยอดหงษ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
34 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้าพัฒนา จำกัด นางสิรภัทร ยอดหงษ์
35 สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด นางสิรภัทร ยอดหงษ์
36 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกษตรชัยพัฒนา จำกัด นางสิรภัทร ยอดหงษ์
37 สหกรณ์การเกษตรตาคลี จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
38 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำบลช่องแค จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
39 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อำเภอตาคลี จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานซีเมนต์ตาคลี จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
42 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
43 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
44 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธนิมิต จำกัด นายนักรบ แก่นจันทร์
45 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด นายจักรพันธ์ เทียนทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
46 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด น.ส.นันท์สินี รัตนมงคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
47 สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี จำกัด น.ส.นันท์สินี รัตนมงคล
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   
48 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด น.ส.สุพิชชา ทิพย์กัณฑ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
49 สหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอลาดยาว จำกัด น.ส.สุพิชชา ทิพย์กัณฑ์
50 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด น.ส.สุพิชชา ทิพย์กัณฑ์
51 สหกรณ์ตำรวจภูธรลาดยาว จำกัด น.ส.สุพิชชา ทิพย์กัณฑ์
52 สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด นายสุวิทย์ ธาราภูมิ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
    นายสุวิทย์ ธาราภูมิ
54 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา จำกัด นายสุวิทย์ ธาราภูมิ
55 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จำกัด นายสุวิทย์ ธาราภูมิ
56 สหกรณ์บ้านแหลมยางหูกวาง จำกัด น.ส.ชฎาพร ว่องการไถย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
57 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าจันทร์ จำกัด น.ส.ชฎาพร ว่องการไถย
58 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด  จำกัด น.ส.ชฎาพร ว่องการไถย
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   
59 สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
60 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ
61 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ
62 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังซ่าน จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ
63 สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ
64 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำกัด น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์   
65 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด นางวิไลวรรณ ฟ้าสูงเนิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
66 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี จำกัด น.ส.นริศสรา แก้วกำพล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   
67 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ จำกัด นางสุทินา ไขยแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
68 สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา จำกัด น.ส.ปาจรีย์ มธุรสาทิส This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
69 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จำกัด นางอนุทิน หอมเย็น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
70 สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ จำกัด นางทิพสุคนธ์ เกษมสรวล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
71 สหกรณ์เทพฤทธิ์บ้านมั่นคงเก้าเลี้ยว จำกัด น.ส.ดารณี แสงแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059
 กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
72 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองบัว จำกัด น.ส.นิชดา เสนาป่า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056 221 059