รายชื่อผู้ชำระบัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ที่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ชื่อ - สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 สหกรณ์โคนมนครสวรรค์ จำกัด นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 3205 0111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดนครสวรรค์ จำกัด นางทิพสุคนธ์ เกษมสรวล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 9992 1577  
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะลุ่มเจ้าพระยา จำกัด นายจอมชัย  รอดทัดทาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 5622 1059  
4 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ จำกัด นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 3205 0111  
5 สหกรณ์บริการหัวถนน จำกัด นางสุทินา ไชยแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 1886 3924  
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มหนองตางู นายจอมชัย  รอดทัดทาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 5622 1059  
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงปลาทู นางวิไลวรรณ ฟ้าสูงเนิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 5167 2061  
8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านมะเกลือ นางสุทินา ไชยแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 1886 3924  
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่างิ้ว นางสุทินา ไชยแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 1886 3924  
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาตะคร้อ นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 08 1727 6927  
11 ร้านสหกรณ์กองบิน 4 จำกัด นาวาอากาศโทมนัสชัย ขวัญวงศ์  ข้าราชการกองบิน