สารสนเทศสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิก
     iconpdf จำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
     icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
     iconpdf จำนวนสมาชิกสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
     icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
    iconpdf ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
    iconpdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    iconpdf จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
    iconpdf จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์
    iconpdf สหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมของสหกรณ์
    iconpdf จำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
    iconpdf สินค้าและบริการหลักตามประเภทของสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงสินค้าและบริการหลักตามประเภทของสหกรณ์
สถานภาพทางการเงิน
    iconpdf สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินรวมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
    iconpdf อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
    iconpdf อุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
    icongraph กราฟแสดงอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
     iconpdf จำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดนครสวรรค์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดนครสวรรค์
สหกรณ์ในความรับผิดชอบ ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
      iconpdf สหกรณ์ในความรับผิดชอบ
ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
      iconpdf ข้อมูลสถิติ