สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
     iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
    iconpdf ทำเนียบกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
    iconpdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
    iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
      iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
    iconpdf กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
    icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
สินค้าและบริการ
    iconpdf ข้อมูลสินค้าและบริการหลักตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
สถานภาพทางการเงิน
    iconpdf สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    icongraph กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินรวมทรัพย์สิน หนี้สอน ทุนของกลุ่มเกษตรกรตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
    iconpdf อุปกรณ์การตลาดของกลุ่มเกษตรกร
    icongraph กราฟแสดงอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
    iconpdf อุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
    icongraph กราฟแสดงอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
      iconpdf กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ