แผน - ผลการปฏิบัติงานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
                                                                                                                                                    
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561

 รายการ แผน
(ล้านบาท)
ผล(ล้านบาท)
ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 60
ร้อยละ

1.การอนุมัติเงินกู้

 - สหกรณ์

 - วงเงินกู้ (วงเงินปกติ)

 - วงเงินกู้ (โครงการพิเศษ)

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้ ASPL

2. โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต

3. โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและอื่นๆ

4.  โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้าสหกรณ์

2. การรับชำระหนี้

 - จำนวนสัญญา (สัญญา)

 - เงินที่ได้รับชำระ (ล้านบาท)

20

65

 

 

35

5

13.9

11

 

34

53.36

11

36

 

 

3.5

5

13.9

26.88

 

25

40.38

55.00

55.38

 

 

100

100

100

-

 

73.53

75.67