ที่

รายละเอียด

       Download
      แบบฟอร์ม                

         Download
       คำแนะนำ

1

 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 

               20150118231904 4763

        5678

2

 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์  

              20150118231904 4763

         5678

3

 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือนิติบุคคลอื่น 

              20150118231904 4763

          5678

4

 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

               20150118231904 4763

          5678

5

 การรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                20150118231904 4763

          5678

6

 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

               20150118231904 4763

          5678

7

 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 

                20150118231904 4763

          5678

8

 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ 

                20150118231904 4763

          5678

9

 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม 

               20150118231904 4763

         5678

10

 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

                20150118231904 4763

         5678

11

 ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงิน และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน

 20150118231904 476320150118231904 476320150118231904 4763

        5678

12

 ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงิน เกิน 5 ล้าน

 20150118231904 476320150118231904 476320150118231904 4763

        5678

13

 ขั้นตอนการอนุมัติให้เงินกู้อื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัด

 20150118231904 476320150118231904 4763             

       5678

14

 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)

               20150118231904 4763     

        5678

15

 การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)

 20150118231904 476320150118231904 476320150118231904 476320150118231904 4763                                     

        5678