การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     วันที่ 23 ธันวาคม 2562  นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
     ซึ่งในการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นของบุคลากร ในการกำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัดของบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง