การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยนายจิระชัย อินทรโชติ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, ธ.ก.ส., ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, ประธานสภาเกษตรกร, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

    ที่ประชุมได้กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด วงเงินที่ให้ความเห็นชอบ จำนวน 4.440 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สหกรณ์ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ (Cluster), กิจกรรมการปลูกข้าวโพดหลังนา และการพัฒนาอาชีพสมาชิกทำการเกษตรผสมผสาน โดยผลการประชุมที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ