การประชุมการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CPS) ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CPS) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลวงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุม

     การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งในที่ประชุมมีบุคลากรผู้ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงาน/โครงการ ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ต่อไป