สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ 4

     วันนี้ 12 ก.พ.2563 นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ 4 ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จำกัด โดยให้คำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของสหกรณ์ การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคขุน การวางแผนการผลิต/การตลาดโคขุน การพัฒนาการรวบรวมข้าวโพด/ถั่วเขียว/มันสำปะหลัง เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ให้เป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืนต่อไป