ขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อสินค้าเกลือทะเลเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล

     วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตรวจรับสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี โดยมีนายธงชัย มากไหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และบุคลากรภายในกลุ่มฯ ตรวจรับสินค้าและกระจายสินค้าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สั่งซื้อสินค้า เป็นจำนวน 3 จุด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด

     โดยจังหวัดนครสวรรค์ มียอดสั่งซื้อเกลือทะเลเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 10.505 ตัน