วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจิชะชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณืจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้า่รวมประชุมโดยพร้อมเพรียง