วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม 

   การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง