วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานใรการพิจารณาในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ และให้ความเห็นชอบให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง วงเงินกู้ 3.45 ล้านบ้าน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด และสหกรณ์การเฏษตรปฏิรูปที่ดินชุมตายง จำกัด