วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกล(Conferenceเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์