วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่" ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการผู้จัดการสหกรณ์ และประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกร โดยมีผู้เข้า่รวมประชุม รวมจำนวน 212 คน

     โดยนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และยังได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ชี้แจงกรอบภาระหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเพื่อนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งรับทราบปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร