วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมและให้กำลังใจบุคลากรสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด โดยให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก การบริหารจัดการภายในสหกรณ์ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันหนี้ของสมาชิก และการสืบทรัพย์ลูกหนี้ต่าง ๆ ของสหกรณ์