นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) โดยกองแผนงาน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์