นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 22 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน