นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด – 19 ผ่านระบบทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์