นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ E-project เข้าร่วมการอบรมทางไกล ผ่าน Web Conference เรื่อง "การใช้งานระบบงาน e-project" โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกองแผนงาน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์