วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามผลปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิรชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานในประเด็นแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การชำระบัญชี/กลุ่มเกษตกร โครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น